بانک سوالات شیمی دبیرستان این وبلاگ جهت آشنایی و استفاده دانش آموزان و تبادل نظر همکاران گرامی طراحی گردیده است.سوالات تفكیكی شیمی ،شامل خلاصه و نکات کلیدی هر موضوع درسی و مجموعه ی كاملی از پرسش ها و مسا ئل مطرح شده در آزمون های پایان سال هماهنگ كشوری و سوالات مطرح شده از سوی همكاران ارجمند در برخی نقاط كشور پهناور و عزیز ما ایران است ،همچنین سوالات آزمون های کنکورسراسری سال های متمادی می باشد كه بر اساس بخش های كتاب درسی تنظیم گردیده است .(داور قزاق) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com 2020-05-26T01:21:58+01:00 text/html 2019-11-06T16:36:57+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل دوم http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/82 <font size="3">سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل دوم<br>اینجا&nbsp;</font><a href="http://s6.picofile.com/file/8375845268/%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل دوم">کلیک</a><font size="3">&nbsp;کنید</font> text/html 2019-11-06T16:15:25+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل اول http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/81 <font size="3">سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل اول&nbsp;<br>اینجا&nbsp;</font><a href="http://s6.picofile.com/file/8375845168/%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="سوالات میکرو طبقه بندی شیمی یازدهم فصل اول">کلیک</a><font size="3">&nbsp;کنید</font> text/html 2019-10-21T18:15:18+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/80 <font size="4">سوالات کنکور تجربی 98<br></font><span style="font-size: large;">&nbsp;اینجا&nbsp;</span><a href="http://s7.picofile.com/file/8375843584/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_98.pdf.html" target="_blank" title="سوالات کنکور تجربی 98">کلیک</a><span style="font-size: large;">&nbsp;کنید</span> text/html 2018-12-28T17:27:17+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 3 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/79 <font size="4">سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 3 <br>(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8347162818/chem_10_ch_3.pdf.html" target="_blank" title="سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 3">اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font> text/html 2018-11-28T17:26:37+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 2 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/78 <b style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 2</font></b> <div><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><b style="">(</b></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8347162750/chem10_chap2.pdf.html" target="_blank" title="سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 2">اینجا کلیک کنید</a><font face="times new roman, times, serif"><b style="">)</b></font></font></div> text/html 2018-11-28T17:24:10+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 1 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/77 <div><font size="4">سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم&nbsp; فصل 1</font></div><div>(<a href="http://s8.picofile.com/file/8347162676/chem10_chap1.pdf.html" target="_blank" title="سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی دهم فصل 1">اینجا کلیک کنید</a>)</div> text/html 2017-11-01T08:46:04+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق موازنه واکنش ها http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/33 <font size="4">موازنه واکنش ها<br><a href="http://s5.picofile.com/file/8151104584/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D9%87%D8%A7.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8151104584/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D9%87%D8%A7.pdf.html</a><br></font> text/html 2017-06-11T08:45:35+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات نهایی زیست خرداد 96+پاسخ http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/76 <font size="4">سوالات نهایی زیست خرداد 96+پاسخ</font> <div><font size="4">(</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8297449142/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_96.pdf.html" target="_blank" title="سوالات نهایی زیست خرداد 96+پاسخ">اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-06-11T08:39:13+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق حسابان خرداد 96+ پاسخ http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/73 <font size="4">حسابان خرداد 96+ پاسخ</font> <div><font size="4">(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8297449076/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_96.pdf.html" target="_blank" title="حسابان خرداد 96">اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-06-11T08:24:44+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق دفترچه آزمون چهار گزینه ای دومین مرحله المپیاد شیمی(96/1/30) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/72 <font size="4">دفترچه آزمون چهار گزینه ای &nbsp;دومین مرحله المپیاد شیمی(96/1/30)</font><div><font size="4">(</font><a href="http://s9.picofile.com/d/8297081284/57e686dd-67bb-43f0-965d-5e023111bcd9/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C.pdf" target="_blank" title="دفترچه آزمون چهار گزینه ای دومین مرحله المپیاد شیمی (96/1/30)">اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-06-11T08:21:50+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق هندسه (2) خرداد 96 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/71 <font size="4">سوالات نهایی &nbsp;هندسه (2) (خرداد 96)</font><div><font size="4">(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8297449050/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html" target="_blank" title="هندسه (2) خرداد 96">اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-06-11T08:18:30+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق دفترچه آزمون تشریحی دومین مرحله المپیاد شیمی http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/70 <div><font size="4">دفترچه آزمون تشریحی دومین مرحله المپیاد شیمی(96/1/30)</font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/d/8297081484/71860541-23e1-4c2c-874e-2cd2d092154d/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C.pdf" target="_blank" title="دفترچه آزمون تشریحی دومین مرحله المپیاد شیمی"><font size="4">اینجا کلیک کنید</font></a></div> text/html 2017-06-05T17:34:52+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات امتحان نهایی شیمی خرداد 96+پاسخ http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/68 <font size="4"> سوالات امتحان نهایی شیمی &nbsp;خرداد 96+پاسخ &nbsp;</font><div><font size="4">(<a href="http://s8.picofile.com/file/8296937284/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AF_96.pdf.html" target="_blank" title="سوالات امتحان نهایی خرداد 96+پاسخ ">اینجا کلیک کنید</a>)</font></div> text/html 2017-05-30T09:02:21+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق فیزیک 3 ریاضی(خرداد 96) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/67 <font size="4"> فیزیک 3 ریاضی (خرداد 96) &nbsp;+ پاسخ</font><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8296363800/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_.pdf.html" target="_blank" title="فیزیک 3 ریاضی(خرداد 96)"><font size="4">اینجا کلیک کنید)</font></a></div> text/html 2017-05-30T09:00:41+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق فیزیک 3 تجربی(خرداد 96) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/66 <font size="4">فیزیک 3 تجربی(خرداد 96) +پاسخ&nbsp;</font><div><font size="4">(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8296363768/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_.pdf.html" target="_blank" title="فیزیک 3 تجربی(خرداد 96)"> اینجا کلیک کنید</a><font size="4">)</font> </div> text/html 2017-05-30T08:58:10+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق ریاضی 3 تجربی(خرداد 96) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/65 <font size="4">ریاضی 3 تجربی(خرداد 96) + پاسخ</font><div><font size="4">(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8296363750/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_.pdf.html" target="_blank" title="ریاضی 3 تجربی (خرداد 96)">کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-05-30T08:56:30+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق جبر و احتمال (خرداد 96) + پاسخ http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/64 <font size="4">جبر و احتمال (خرداد 96) + پاسخ</font><div><font size="4">(</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8296363726/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_.pdf.html" target="_blank" title="جبر و احتمال خرداد 96">کلیک کنید</a><font size="4">)</font></div> text/html 2017-05-30T08:48:06+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات نهایی ادبیات فارسی 3 http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/63 <font size="3">ادبیات فارسی 3 (خرداد 96) +پاسخ<br></font><div><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8296363150/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_.pdf.html" target="_blank" title="ادبیات فارسی 3(خرداد 96)">(کلیک کنید</a>)</font></div> text/html 2016-10-24T14:02:14+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق آرشیو سوالات نهایی شیمی سوم متوسطه (سال های 86 تا شهریور ۹۵) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/20 <p><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرشیو سوالات نهایی شیمی سوم متوسطه (سال های 86 تا&nbsp;شهریور۹۵ )+پاسخ<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8272069034/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_pdf.rar.html" target="_blank" title=" آرشیو سوالات نهایی شیمی سوم متوسطه ">اینجا کلیک کنید</a><font size="3"><b><br><br></b></font></p> text/html 2016-09-25T14:00:33+01:00 chemi1234dabirestan.mihanblog.com داور قزاق سوالات میکرو طبقه بندی شده شیمی (4) http://chemi1234dabirestan.mihanblog.com/post/2 <p>&nbsp;<font size="4">سوالات شیمی 4-فصل 1</font><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8221783942/Chem_Pish_Chap1.pdf.html">http://s6.picofile.com/file/8221783942/Chem_Pish_Chap1.pdf.html</a><br>&nbsp;<font size="4">سوالات شیمی 4-فصل 2</font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8109728468/Chem_Pish_Chap2.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8109728468/Chem_Pish_Chap2.pdf.html</a><br>&nbsp;<font size="4">سوالات شیمی4 فصل 3 </font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8109728676/Chem_Pish_Chap3.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8109728676/Chem_Pish_Chap3.pdf.html</a></p> <p><font size="4">&nbsp;سوالات شیمی4- فصل4</font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8109728850/Chem_Pish_Chap4.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8109728850/Chem_Pish_Chap4.pdf.html</a></p> <p><font size="4">&nbsp;سوالات کنکور شیمی 4-فصل1</font><br><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268611592/test_Ch_pish_Chap_1.pdf.html">http://s8.picofile.com/file/8268611592/test_Ch_pish_Chap_1.pdf.html</a></font><br></p> <p>&nbsp;<font size="4">سوالات کنکور&nbsp;شیمی 4- فصل 2&nbsp;</font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8139608468/test_Ch_pish_Chap_2.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8139608468/test_Ch_pish_Chap_2.pdf.html</a><br><br><font size="4">&nbsp;سوالات کنکور شیمی 4- فصل 3</font> <br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8139608626/test_Ch_pish_Chap3.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8139608626/test_Ch_pish_Chap3.pdf.html</a></p> <p><font size="4">&nbsp;سوالات کنکور شیمی 4 -فصل 4</font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8139608850/test_Ch_pish_Chap4.pdf.html">http://s5.picofile.com/file/8139608850/test_Ch_pish_Chap4.pdf.html</a><br><br><font size="3">&nbsp;پاسخ سوالات کنکور شیمی 85-92 توسط همکار گرامی جناب آقای عزیزی</font><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8100135350/Pasokh_Konkoor85_91_Shimi_4.pdf.html">http://s4.picofile.com/file/8100135350/Pasokh_Konkoor85_91_Shimi_4.pdf.html</a></p>